Jump to content
aeize.com 4.4.9.2
Sign in to follow this  
No.4

คนไทยหนี้พุ่ง เหลือเงินใช้เดือนละ 5 พัน

Recommended Posts

PPTV HD 36 Exclusive

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุคนไทยมีหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  ทำให้เหลือเงินสำหรับใช้จ่ายเพียงแค่เดือนละ 5,076 บาท   

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในช่วงมกราคม – มิถุนายน 2560 พบว่า ครัวเรือนไทยทั่วประเทศมีรายได้เฉลี่ย 26,973 บาท/เดือน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 21,897 บาท/เดือน โดยรายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเกือบทุกกลุ่มอาชีพ ซึ่งอัตราการเพิ่มของรายได้อยู่ที่ 0.1% ซึ่งน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 1.7% ทำให้ในปีนี้ครัวเรือนมีรายได้ส่วนหนึ่งเหลือเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการชำระหนี้และการออมจำนวน 5,076 บาท/เดือน

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบหนี้สินต่อรายได้ของครัวเรือนในรอบ 11 ปี (2550-2560) พบว่า หนี้สินต่อรายได้ในปี 2554 และ 2558 ต่ำสุด แล้วเพิ่มขึ้นในปี 2560 ซึ่งส่วนใหญ่ครัวเรือนใดที่มีรายได้สูง จะมีค่าใช้จ่ายและหนี้สินสูงตามเช่นเดียวกัน สำหรับหนี้นอกระบบของครัวเรือนในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จาก 4.9% เป็น 6.2% และมีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบเพิ่มขึ้นจาก 3.7% เป็น 4.6%

โครงสร้างแรงงานไทย ปี 2560 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 38 ล้านคน มีงานทำ 37,540,000 คน  ว่างงาน 460,000 คน คิดเป็นอัตราว่างงาน 1.2% ถือว่าอัตราว่างงานต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน

โดยผู้ที่ว่างงานมากที่สุด คือผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรีและโท เป็นเพราะลาออกจากงานและเลือกงานทำ งานภาคบริการและการค้า ลาออกจากงานมากที่สุด รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมการผลิต

 

ที่มา ไลน์ทูเดย์

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...